Szukaj  
O firmie   |   Certyfikaty   |   Oferta   |   Cennik   |   Galeria   |   Kontakt i dane firmy
Czujniki / przetworniki
Czujniki - Przetworniki
typ CPW-5
typ CPW-6
typ CPW-7
typ WSP
typ OC-100 i OC-110
typ CPW-41
typ CPW-3
CKT-1
Elbro Sp. z o.o.
Czujniki - Przetworniki 

      Długoletnie kontakty z fabrykami kotłów pozwoliły na opracowanie układów regulacji poziomu wody wraz z czujnikami o parametrach (patrz karty katalogowe konduktometrycznych czujników elektrodowych poziomu wody) pozwalających na zastosowanie ich w urządzeniach ciśnieniowych.
Po badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu oraz eksploatacyjnych w kotłowniach użytkowników zostały przez UDT wydane ŚWIADECTWA BADANIA TYPU dla urządzeń produkowanych przez Spółkę „ELBRO”.

Montaż czujników należy wykonać zgodnie z DTR - uwagi ogólne

1. Instalację połączeniową pomiędzy konduktometrycznymi czujnikami elektrodowymi poziomu wody a szafą sterowniczą należy wykonać wykorzystując przewody o żyłach miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 0,75mm2. W celu przedłużenia żywotności izolacji przewodów należy stosować przewody w izolacji termoodpornej (z gumy silikonowej typ np. GsLGs lub przewód ekranowany do czujnika CPW-3 np. SILFLEX EWKF + C 4G0,75 o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej –50÷+180°C.).
Oporność izolacji przewodów względem siebie musi być większa niż 1M* po montażu i w trakcie eksploatacji.
Odległość czujników od szafy sterowniczej nie powinna przekraczać 40mb.
Chcąc zwiększyć tę odległość należy zastosować przewód o większym przekroju.

2. Konduktometryczne czujniki elektrodowe typ CPW-5, -6, -7 A,B,C,D oraz elektrodę wspólną WSP (wymaganą tylko dla CPW-5) należy zamontować w górnej części płaszcza kotła (zbiornika), rozmieszczając je według rys. 1, 4 lub w osobnych zbiorniczkach - naczyniach zaczepowych rys. 2, 5.
W wysokich zbiornikach lub na króćcach wylotowych z kotłów wodnych czujniki można montować w sposób przedstawiony na rys.3. Na rys. 6 i 7 przedstawiono sposób montażu czujników w zestawach dwóch i trzech czujników jednoelektrodowych, natomiast na rys. 8 i 9 pokazano zestawy czujników jednoelektrodowych CPW-7 i CPW-3 z czteroelektrodowym CPW-41.
W kartach katalogowych przedstawiono dane konduktometrycznych czujników poziomu.
Czujniki typu CPW-6, -7 nie wymagają zastosowania elektrody wspólnej WSP oraz osłony czujników OC-.... Elektrody czujników pomiarowych muszą być otoczone (wewnątrz kotła, zbiornika) rurą osłonową, która stanowi jednocześnie elektrodę wspólną WSP oraz tłumi falowanie wody. Nie jest to konieczne w zbiornikach, w których odległość elektrody pomiarowej czujnika od ściany zbiornika nie przekracza 50mm oraz lustro wody jest spokojne.
Przy montażu czujników w naczyniach zaczepowych należy koniecznie spełnić następujące wymagania:
o przyłącza rur do naczynia muszą być o średnicy wewnętrznej minimum 25mm
o jeżeli przyłącze wody jest dłuższe niż 1 m, to jego średnica musi być minimum 40mm
o jeżeli na rurach przyłączeniowych do zewnętrznych naczyń zaczepowych znajdują się zawory odcinające, to trzeba instalować system ryglowania (blokowania) opalania dla przypadku gdy zawory są nie w pełni otwarte
o średnica wewnętrzna przyłącza do odmulania musi wynosić przynajmniej 8mm

3. Przed wkręceniem czujników, należy sprawdzić długości elektrod, ewentualnie przyciąć do odpowiedniej wartości określonej w tabeli nastaw automatyki zabezpieczającej dla danego kotła (zbiornika).
Skręcenie elektrody pomiarowej z korpusem konduktometrycznego czujnika CPW-.. należy wykonać według szkicu dołączonego do czujników oraz przedstawionego na karcie katalogowej czujnika.

W przypadku stosowania elektrod czujników dłuższych niż 1000 mm, należy stosować odstępnik teflonowy utrzymujący elektrody w stałej odległości od rury osłonowej.
W celu wyeliminowania pomyłek podczas podłączania przewodów, na korpusach elektrod zostały naniesione trwałe oznaczenia literowe odpowiadające schematowi (oznaczone za pomocą numeratorów).

UWAGA: Każdy czujnik musi mieć założoną podkładkę miedzianą.

Przed dokręceniem czujników wyposażonych w złącza (CPW-3, -6, -7, -41) należy odłączyć wtyk, a następnie do odpowiednich zacisków wg karty katalogowej podłączyć przewód przyłączeniowy. Należy zwrócić uwagę (chcąc zapewnić odpowiednią szczelność styku połączeniowego), by przewód był dokładnie zadławiony, a pomiędzy wtykiem i gniazdem została umieszczona uszczelka (dostarczana ze złączem).
Następnie dokręcić czujnik i podłączyć wtyk pamiętając o skręceniu złącza wkrętem.


Czujniki CPW-41, -7, -5, WSP


CPW-3


Montaż czujników CPW-7 przeciwkołnierzu DN100PN40


Po odpowiednim dokręceniu czujników konduktometrycznych CPW-5 i elektrody wspólnej WSP należy zamontować dolną część (złożonej z dwóch części) osłony czujników typu OC-110 lub OC-100.
Przez dławnicę wprowadzić przygotowane na długości 10-12 cm przewody. Z czujników zdjąć osłony zacisków połączeniowych z dławnicami, założyć luźno na rozdzielone żyły przewodów, zarobione żyły zamontować w zaciskach czujników, założyć i dokręcić teflonowe osłony zacisków na korpusach czujników i dokręcić dławnice. Zamontować górną część osłony czujników.


Montaż zestawu 4 czujników CPW-5 i elektrody wspólnej WSP w naczyniu zaczepowym


Montaż czujnika CPW-5 i elektrody wspólnej WSP na króćcu przyłączeniowym kotła

Rys.1. Sposób montażu konduktometrycznego czujnika elektrodowego E (CPW-5, -6, -7) i elektrody wspólnej WSP (wymaganej tylko dla czujnika CPW-5) na króćcu przyłączeniowym kotła lub zbiornika.


Rys.2.Sposób montażu konduktometrycznego czujnika elektrodowego E (CPW-5, -6, -7)
i elektrody wspólnej WSP (wymaganej tylko dla czujnika CPW-5) w naczyniu zaczepowym.


Rys. 3. Sposób montażu konduktometrycznego czujnika elektrodowego oraz elektrody wspólnej WSP (wymaganej tylko dla czujnika CPW-5) w bocznej ścianie zbiornika lub rury, np. na króćcu wylotowym kotła wodnego.


Rys.4. Sposób montażu konduktometrycznych czujników elektrodowych A,B,C,D (CPW-5, -7) i elektrody wspólnej WSP (wymaganej tylko dla czujnika CPW-5) na króćcu przyłączeniowym kotła lub zbiornika.


Rys.5. Sposób montażu konduktometrycznych czujników elektrodowych A,B,C,D (CPW-5, -7) i elektrody wspólnej WSP (wymaganej tylko dla czujnika CPW-5) w naczyniu zaczepowym.


Rys. 6. Sposób montażu dwóch konduktometrycznych czujników elektrodowych oraz elektrody wspólnej WSP (wymaganej tylko dla czujnika CPW-5) na króćcu przyłączeniowym kotła lub zbiornika.


Rys. 7. Sposób montażu trzech konduktometrycznych czujników elektrodowych oraz elektrody wspólnej WSP (wymaganej tylko dla czujnika CPW-5) na króćcu przyłączeniowym kotła lub zbiornika


Rys. 8. Sposób montażu zestawu (dla regulatorów 5-punktowych) dwóch konduktometrycznych Czujników: jednoelektrodowego CPW-7 i czteroelektrodowego CPW-41 na króćcu przyłączeniowym zbiornika.


Rys. 9. Sposób montażu zestawu dwóch konduktometrycznych czujników: jednoelektrodowego CPW-3 i czteroelektrodowego CPW-41 na króćcu przyłączeniowym kotła lub zbiornika.


Rys. 10. Sposób montażu czujnika CPW-3 (z dodatkową izolowaną elektrodą) na króćcu przyłączeniowym kotła lub zbiornika.